Auteursrecht of patent?

Auteursrecht of patent?

Scheepsbouw businessbuilding

Scheepsbouw businessbuilding

Auteursrecht van je intellectueel eigendom (IE) vestigen? Dat kan wel eens verstandiger en zeker goedkoper zijn dan het vestigen van een patent. Checken!

Auteursrecht, wat is de betekenis?

Het auteursrecht, ook wel copyright genaamd, is het exclusieve recht van de maker (auteur) van een oorspronkelijk werk  – dan wel van de rechtverkrijgenden van de auteur  –  om zijn of haar werk te realiseren, het werk  in de openbaarheid te brengen, te verveelvoudigen, te verkopen en het werk over te dragen aan derden.

We verstaan onder het begrip “werk” :  “een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming, een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt’.

Ideeën, creaties, formats, methodieken moeten wezenlijk zijn uitgewerkt/ vorm te zijn gegeven om in aanmerking te komen voor protectie conform het auteursrecht.

Auteursrecht ontstaat vanzelf!

Zodra je je oorspronkelijke werk , je schepping,  op papier hebt gezet, digitaal vorm hebt gegeven, of zintuiglijk waarneembaar hebt gemaakt, is enkel hierdoor reeds het auteursrecht reeds ontstaan, zonder formaliteiten.  Hierdoor onderscheidt het auteursrecht zich van andere intellectuele eigendomsrechten zoals het patent- octrooirecht,  het merkenrecht, het modelrecht, waarin je creatie pas beschermd is na aanvraag, registratie en bevestiging van de betreffende instanties.

Registratie van je creatie

Om je creatie in de markt te registreren om je auteursrecht te beschermen kies je voor BusinessPartners als gespecialiseerd intermediair op No Cure No Pay basis.  We willen geen twijfel of conflicten over de vraag wie de feitelijke schepper en daarmee de rechthebbende is van het auteursrecht van je creatie.

Het is essentieel  je idee vast te leggen, voordat je het in de markt presenteert. Patent aanvragen voor jouw idee is vaak verstandig. Maar in veel gevallen is het auteursrecht ervan vast te leggen meer dan voldoende. BusinessPartners adviseert je hierbij. We werken hierbij samen met CC Proof. Hier  kun je jouw werk, je idee, je formule  snel, safe en simpel registreren. De registratie kan zo nodig op enig moment dienen als bepalend bewijs in een eventueel conflict met een partij die de rechten op jouw werk claimt. De registratie van je werk dient bovendien als een effectief preventief middel om andere partijen ervan te weerhouden om er met jouw idee vandoor te gaan.

Om derden erop te attenderen dat jij de auteursrechthebbende bent, kun je de CC Proof notice gebruiken. CC Proof raadt dit gebruik vanuit preventieve overwegingen aan.

Berner Conventie: in deze landen heb je auteursrechtelijke bescherming

Auteursrecht Berner Conventie

In de bovenstaande afbeelding is in blauw te zien welke landen er zijn aangesloten bij de Berner Conventie. In deze landen word je door het creëren van een werk beschermd door het auteursrecht.

En het is in deze landen mogelijk om door middel van het bewijs dat je bij CC Proof krijgt, jouw auteursrechtelijke bescherming op te eisen in gevallen dat dat gewenst is.

Presentatie van je creatie!

We presenteren je creatie bijvoorbeeld naar een investeerder, naar een fabrikant of ondernemer in de branche, een tv-producent of een uitgever.

Geheimhoudingsverklaring

Met de registratie van jouw idee bij CC Proof verkrijg je zo de geboortedatum van jouw idee. Hiermee is geregistreerd op welke datum je creatie bestond, maar dat levert a priori nog niet voldoende juridische rechten op.

Het auteursrecht, de legale rechten, en zo nodig protectie van je creatie kunnen als volgt verkregen worden:

1) Je beschrijft je creatie zodanig dat hierdoor de originaliteit en bijzonderheden vastgelegd zijn en je daardoor impliciet een auteursrechtelijk beschermd werk registreert.
2) Het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring (NDA) door derden aan wie je je concept kenbaar wilt maken.

Waarschijnlijk wil je concept  delen met derden om tot verdere  de ontwikkeling en exploitatie te komen. Dus gaan we  communiceren en onderhandelen met andere partijen. Hierbij moeten we dus bijzonderheden van je werk openbaren . Voordat we hiertoe overgaan is het, ondanks de auteursrechtelijke protectie,  verstandig om wederpartijen een geheimhoudiauteursrechtngsverklaring te laten tekenen. Een geheimhoudingsverklaring is een overeenkomst waarin je toekomstige gesprekspartner en jij overeenkomen om de door jou af te geven bijzonderheden alleen te gebruiken voor het doel dat jullie overeenkomen en de vertrouwelijke informatie, ( mits niet opbaar of reeds algemeen bekend) niet met derden te delen, ofwel geheim te houden. Bij ondertekening van de geheimhouding wordt klip en klaar gesteld dat oneigenlijk gebruik van je werk gevolgen zal hebben.

BusinessPartners maakt  dergelijke geheimhoudings verklaringen en assisteert  bij de onderhandelingen en bewaakt je belang inzake je auteursrecht.

 

 

BusinessPartners