Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1 Strekking en definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”; “AV” betekent deze Algemene Voorwaarden van BusinessPartners.
1.2 “BP” betekent naast BusinessPartners B.V., gevestigd te Nederland, Alexander Battalaan 20, 6221 CD Maastricht, eveneens de bij BP aangesloten partners handelend onder de handelsnaam BusinessPartners xx.
1.3 “Deskundige” heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden  ;
1.4 “Honorarium” betekent de in de Opdrachtbrief genoemde vergoeding op basis van tijdsbesteding.
1.5 “Opdracht” betekent de Opdracht die de Opdrachtgever aan BP geeft;
1.6 “Opdrachtbrief” betekent de brief ondertekend door Opdrachtgever en BP waarin de Opdracht wordt omschreven.
1.7 “Opdrachtgever” is de partij welke als zodanig is omschreven in de Opdrachtbrief;
1.8 “Product” heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 6.1 van de Algemene Voorwaarden  .
1.9 “Transactie” is het beoogde resultaat van het uitvoeren van de Werkzaamheden zoals omschreven in de Opdracht. Het betreft algemeen genomen de overdracht van (een combinatie van) aandelen, activa, bedrijfsactiviteiten, bijzondere eigendom, personeel, relaties.
1.10 “Transactiefee” betekent een in de Opdrachtbrief genoemd vast bedrag en/of een percentage van de Transactiesom of contractbelang als beloning voor BP.
1.11 “Transactiesom” heeft de betekenis daaraan gegeven in art 8 van de Algemene Voorwaarden  .
1.12 “Contractbelang” heeft de betekenis daaraan gegeven in art 8 van de Algemene Voorwaarden  .
1.13 “Werkzaamheden” heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden  .
1.14 “Tussentijdse beëindiging” betekent beëindiging vóór het verstrijken van de Opdracht conform de Opdrachtbrief door opzegging door Opdrachtgever of door BP.
1.15 Deze definities zijn eveneens van toepassing indien de termen in meervoud zijn aangegeven.

2 Totstandkoming en duur van de Opdracht.
2.1 De Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtbrief door de Opdrachtgever en BP is ondertekend. Wijzigingen van een Opdracht komen slechts tot stand indien en voorzover schriftelijk door Opdrachtgever en BP overeengekomen. Met uitzondering van het Honorarium en de Transactiefee, zijn alle door BP afgegeven kostenbegrotingen en tijdsplanningen uitsluitend indicatief en niet bindend voor BP.
2.2 De Opdracht duurt voor een periode overeen te komen in de Opdrachtbrief.
2.3 Beide partijen zijn te allen tijde gerechtigd om de Opdracht te beëindigen door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2.4 Beëindiging van de Opdracht, zowel wegens het voltooien van de Transactie, als wegens het tussentijds beëindigen door een van beide partijen, laat onverlet de werking van het gestelde in de Opdrachtbrief en in deze Algemene Voorwaarden   en de werking van aangegane verplichtingen.

3 Werkzaamheden.
3.1 Onder Werkzaamheden wordt verstaan de werkzaamheden en diensten zoals weergegeven in de Opdrachtbrief, alsmede welke BP voor de uitvoering van de Opdracht (redelijkerwijs) wenselijk acht. Het betreft algemeen genomen werkzaamheden ter bevordering van de overdracht van (een combinatie van) aandelen, activa, bedrijfsactiviteiten, bijzondere eigendom, personeel, relaties.
3.2 De Werkzaamheden en verplichtingen van BP zijn inspanningsverplichtingen en zijn geen resultaatsverplichtingen. BP geeft geen garantie dat de Werkzaamheden leiden tot realisatie van adviezen en of waarderingen, tot voltooiing van de Transactie of van de in de Opdracht omschreven na te streven doelen.
3.3 BP is bedrijfsovernameadviseur, geen houder ener titel met betrekking tot juridische, financiële zaken, en of de branche, industrie of sector waartoe Opdrachtgever of zijn onderneming behoort of waarmee BP in het kader van de Opdracht is betrokken. BP aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid met betrekking tot juridische, financiële, fiscale regelgeving, specialistische, branche-, industrie-, of sector specifieke werkzaamheden, waarderingen en of adviezen, of de gevolgen van voornoemde, welke derhalve door Opdrachtgever bij Deskundigen ter beoordeling dienen te worden gegeven.

4 Uitvoering van de Werkzaamheden.
4.1 BP zal zich inspannen om de overeengekomen Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige wijze, uit te voeren en op de wijze die zij voor de uitvoering van de Opdracht (redelijkerwijs) wenselijk acht.
BusinessPartners
4.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan in het kader van de Opdracht en de Transactie anders dan door BP, behalve na schriftelijke bevestiging van BP, direct of indirect, de door BP aanvaarde Werkzaamheden uit te (laten) voeren en of onderhandelingen te (laten) voeren.
4.3 Indien zulks naar inzicht van BP het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden en de Transactie dient, kan BP adviseren gebruik te maken van Deskundigen welke geen deel uitmaken van BP, zoals bijvoorbeeld accountants, fiscalisten, advocaten, milieu- onderzoekbureaus, waarderingsdeskundigen en/of taxateurs. BP is niet aansprakelijk voor het werk en/of advies van Deskundigen of andere derden. Kosten, verbonden aan de werkzaamheden van Deskundigen, zullen, uitdrukkelijk na voorafgaande bevestiging door Opdrachtgever, separaat door de Deskundigen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten worden niet verrekend met het Honorarium en/of Transactiefee.
4.4 De Werkzaamheden houden geen financiële, fiscale, juridische, regelgevende of andere specifieke adviezen in. De Werkzaamheden zien niet op het waarderen en/of het bemiddelen bij de verkoop van waardepapieren, effecten of aandelen op zich. Het betreft de overdracht van een algemeenheid of enige combinatie van aandelen, activa, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsbijzonderheden, bijzondere eigendom, personeel, relaties, in brede zin.
4.5 BP is in het kader van de Opdracht aanwezig, dan wel zal door Opdrachtgever uitgenodigd worden aanwezig te zijn, bij alle onderhandelingen, besprekingen, verbintenissen, tot en met de Transactie, tenzij schriftelijk anders bevestigd door BP.
4.6 Bovenstaande laat onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever Deskundigen in te schakelen voor advies en zaken met betrekking tot de Transactie indien zulks de voortgang daarvan bevordert.

5 Verplichtingen van Opdrachtgever.
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten welke BP noodzakelijk acht voor het op juiste wijze uitvoeren van de Werkzaamheden tijdig op de door BP gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van gegevens en documenten die de Opdrachtgever van derden heeft betrokken.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om BP onverwijld te informeren omtrent alle partijen waarmee onderhandelingen lopen verband houdende met de na te streven Transactie, omtrent (nieuwe) feiten, omstandigheden en ontwikkelingen die voor de uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en medewerking te verlenen bij uitvoeren en of het corrigeren van Werkzaamheden die nodig zijn als gevolg van het bekend worden van dergelijke nieuwe feiten, omstandigheden en ontwikkelingen.
5.3 Opdrachtgever verplicht zich uiterlijk op de datum waarop Opdrachtgever bekend is dat de relevante partijen de Transactieovereenkomst zullen ondertekenen, voor zover BP niet bekend zou zijn met de voltrekking der Transactie, BP hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
5.4 Opdrachtgever zal BP op geen enkele wijze gegevens of faciliteiten onthouden verband houdende met de Transactie.
5.5 Opdrachtgever zal zich houden aan alle betreffende wettelijke vereisten en alle toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en machtigingen aanvragen dan wel verlenen, die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
5.6 Indien aan BP Opdracht is verstrekt tot het uitvoeren van Werkzaamheden door meerdere (rechts-) personen namens Opdrachtgever, is ieder van deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van Opdrachtgever.
5.7 Opdrachtgever verklaart zich in beginsel akkoord met de door BP met betrekking tot de Transactie gevolgde methodieken en/of gebruikte documenten en/of publicaties op het internet.
5.8 BP zal Opdrachtgever regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen betrekking hebbende op de Transactie.

6 Producten.
6.1 Alle rechten, inclusief (intellectuele) eigendomsrechten, met betrekking tot Producten van BP, of door BP geleverd, welke ontstaan of worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden, berusten uitsluitend bij BP. Onder “Producten” wordt verstaan: Opdrachtbrief, Algemene Voorwaarden , informatiememoranda, bedrijfswaarderingen, bedrijfsprofielen, verklaringen, correspondentie, adviezen, werkwijzen, overeenkomsten, presentaties, inclusief die op internet, checklisten, computerbestanden en -programma’s en andere documenten. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om de Producten of delen ervan te verveelvoudigen, aan derden door te geven, te openbaren of te exploiteren.

Informatie, Geheimhouding en Publiciteit.
7.1 Behoudens voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, zal BP alle informatie met betrekking tot de Opdracht verkregen van en met betrekking tot de Opdrachtgever, zijn onderneming, management van de onderneming en werknemers van de onderneming, vertrouwelijk behandelen, tenzij dergelijke informatie openbaar is; of welke BP door publieke instanties of middels een gerechtelijk bevel wordt gemaand te overhandigen. In het laatste geval zal BP Opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hiervan vooraf in kennis stellen.
7.2 BP is niet aansprakelijk voor schendingen van deze geheimhouding door of met BP betrokken derden.
7.3 BP is gerechtigd na de voltooiing van een Transactie, te vermelden of bekend te maken dat BP heeft gehandeld voor de Opdrachtgever in verband met de Transactie.
7.4 Alle Producten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever niet geopenbaard worden of aan derden ter inzage gegeven met uitzondering van de directie van de betrokken onderneming van de Opdrachtgever en Deskundigen van de Opdrachtgever, echter alleen indien en voorzover noodzakelijk en voorzover deze Deskundigen bekend zijn bij BP. De Opdrachtgever zal te allen tijde de belangen van BP in acht nemen.
7.5 Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zullen Opdrachtgever en BP van tijd tot tijd informatie elektronisch versturen. Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat elektronisch verstuurde informatie zal worden aangetast. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met het elektronisch versturen van informatie.
7.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door en/of namens Opdrachtgever verstrekte informatie aan BP en aan de bij de Transactie betrokken partijen. Opdrachtgever is derhalve verantwoordelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit het verstrekken van onjuiste informatie aan BP en aan de bij de Transactie betrokken partijen.
7.7 Indien bepaalde informatie met betrekking tot de Opdracht (i) door Opdrachtgever openbaar wordt gemaakt zonder toestemming van BP of (ii) deze onjuist of misleidend is of is geworden, is Opdrachtgever uitdrukkelijk verantwoordelijk voor alle gevolgen hiervan, inclusief alle direct en indirect geleden schade door benadeelden. BP kan van de Opdrachtgever verlangen een dergelijke publicatie in te trekken of te rectificeren. BP zal gerechtigd zijn om in deze context naar eigen inzicht alle documenten of informatie te publiceren dan wel anderszins publiekelijk te communiceren.

8 Vergoedingen en Transactiesom.
8.1 Tenzij in de Opdrachtbrief of schriftelijk anders is overeengekomen, bestaat de door Opdrachtgever aan BP verschuldigde vergoeding uit een Transactiefee, exclusief BTW.

8.2 In speciale gevallen wordt een Honorarium overeengekomen. Dit kan ook in rekening gebracht worden bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever. Het standaardtarief Honorarium bedraagt standaard € 175 per besteed uur, te vermeerderen met algemene kantoorkosten en eventuele extra onkosten gemaakt ten behoeve van de Werkzaamheden en Transactie, waaronder begrepen databasekosten, communicatiekosten, reis- en verblijfkosten. Alle overeengekomen Honoraria, Transactiefee en kosten zijn exclusief BTW; over de overeengekomen bedragen wordt BTW berekend en toegevoegd.
8.3 Tot de Transactiesom behoren de in geld uitgedrukte som der over te dragen waarden en/of belangen en/of rechten, inclusief verhuurovereenkomsten van roerende en of onroerende zaken, arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten, compensatieovereenkomsten, boetebedingen, na Opdracht uitgevoerde dividenduitkeringen, overhevelingen van gelden, belangen, goederen, alsmede alle overeenkomsten waarin waarden voorkomen welke voortvloeien uit de Transactie, alle voornoemde vermeerderd met de van toepassing zijnde rente.
8.4 Indien en voor zover de Transactiesom waarover de Transactiefee geldt, geheel of gedeeltelijk in andere waarden of rechten dan geld is uitgedrukt, zullen die andere waarden of rechten voor de berekening van de Transactiefee worden gesteld op een bedrag gelijk aan de waarde daarvan in het economisch verkeer vermeerderd met de van toepassing zijnde rente; hierbij inbegrepen schadevergoedingen en/of boetes welke verband houden met de Transactie.
8.5 Indien de Transactiesom in termijnen wordt betaald geldt voor het berekenen van de Transactiefee het overeengekomen percentage maal het totaal van de aanbetaling plus de te betalen termijnen, vermeerderd met de van toepassing zijnde rente, welke Transactiefee dient te worden voldaan op het moment van de Transactie zonder rente, dan wel op het moment van de ontvangst der termijnen met rente. Indien of voor zover de termijnen resultaatsafhankelijk zijn wordt de tussen Opdrachtgever en Koper overeengekomen contant gemaakte prognose als uitgangspunt voor het berekenen van de hoogte van deze termijnen en derhalve de Transactiesom genomen.
8.6 Indien de Transactiesom niet in één keer geheel wordt betaald indien bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) er van de Transactiesom garanties worden gedeponeerd geldt voor het berekenen van de Transactiefee het overeengekomen percentage maal de Transactiesom, welke Transactiefee dient te worden voldaan op het moment van de Transactie.

8.7 Indien er sprake is van een Transactiefee of provisieregeling die gerelateerd is aan een Transactie, waarbij sprake is van een negatief saldo, of negatieve waardering van belangen, van goodwill of anderszins, dan kan het nimmer zo zijn dat hierdoor een financiële verplichting van BP kan ontstaan.
8.8 Indien een Opdracht tot bemiddeling bij overdracht van activa en/of passiva wordt geconverteerd naar een Opdracht tot bemiddeling bij een aandelentransactie, geldt de bij het aangaan van de Opdracht als uitgangspunt genomen genormaliseerde waarde der activa en of passiva als basis voor de berekening van de Transactiefee.
8.9 Indien bij een Opdracht tot overdracht van aandelen, nadien het eigen vermogen van de over te dragen onderneming dat bij het verstrekken van de Opdracht als uitgangspunt was genomen, na het aangaan van de Opdracht wordt verminderd door opname of overheveling van belangen door Opdrachtgever, wordt de Transactiesom vermeerderd met het totaal der opname/overheveling als basis voor de berekening van de Transactiefee.
8.10 De overeengekomen Transactiefee en of Honorarium zijn verschuldigd aan BP indien al of niet tijdens de duur van de Opdracht de beoogde Transactie (gedeeltelijk) tot stand komt, direct of indirect, tussen Opdrachtgever en derden, met welke derden BP in het kader van de voorgenomen Transactie betrokken was.
8.11 Indien een Transactie binnen drie jaar na het tot stand komen daarvan wordt gevolgd door een uit die Transactie voortvloeiende vervolgovereenkomst, waarin uitbreiding wordt gegeven aan de oorspronkelijk overgedragen vermogensbestanddelen, of door een overeenkomst vergelijkbaar met die in de Opdracht wordt nagestreefd, zal Opdrachtgever een Transactiefee en/of Honorarium en/of kosten aan BP verschuldigd zijn, volgens normen analoog aan die bij de oorspronkelijke Opdracht zijn overeengekomen, te berekenen over de totale Transactiesom van zowel de oorspronkelijke Opdracht als van een vervolgovereenkomst en of van een vergelijkbare overeenkomst, onder aftrek van het ter zake van de oorspronkelijke Opdracht betaalde Transactiefee en of Honorarium en of kosten en is het gestelde in de oorspronkelijke Opdrachtbrief en de Algemene Voorwaarden hierop van kracht.
8.12 Bij tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever, doen ophouden, belemmeren of onwerkbaar maken van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste informatie aan BP dan wel aan bij de voorgenomen Transactie betrokken partijen door Opdrachtgever, wegens redenen welke niet te wijten zijn aan in rechte vastgestelde opzet of grove schuld van BP, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht om aan BP een Honorarium te betalen gebaseerd op het door BP aan de Werkzaamheden bestede aantal uren volgens het in de Algemene Voorwaarden genoemde uurtarief, plus alle door BP ten behoeve van de Werkzaamheden gemaakte kosten, en/of geleden en te lijden schade, waaronder begrepen door BP tengevolge van de opzegging misgelopen Transactiefee en/of Provisie. Voornoemde onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan BP de volledige overeengekomen Transactiefee en of daarmee verband houdende rente en of eventueel overeenkomen Honorarium en of de overeengekomen kosten te betalen, indien na voornoemde beëindiging de beoogde Transactie geheel of gedeeltelijk tot stand komt, direct of indirect, tussen Opdrachtgever en een derde, met welke derde BP in het kader van de voorgenomen Transactie betrokken was.
8.13 Indien transacties ontstaan tussen Opdrachtgever en derden waarbij BP betrokken is, is Opdrachtgever aan BP over deze transacties, dan wel de in geld uitgedrukte waarde daarvan, al of niet na beëindiging van deze overeenkomst, een provisie verschuldigd gelijk aan het overeengekomen percentage van de Transactiefee en Provisie.
8.14 Ingeval van fusie of joint venture of samenwerkingsverband is door Opdrachtgever aan BP een provisie verschuldigd gelijk aan het overeengekomen percentage van de Transactiefee gerekend over de door betrokken partijen overeengekomen in geld uit te drukken waarde van de door Opdrachtgever ingebrachte aandelen, en/of activa en of passiva en of contractbelangen.
8.15 Indien onderhandelingen worden onderbroken en dientengevolge een schadevergoeding en/of een boete aan Opdrachtgever wordt betaald, dan wel indien aan Opdrachtgever een rente verband houdende met de Transactie wordt betaald, komt hiervan een percentage aan BP toe gelijk aan het met betrekking tot de Transactiefee overeengekomen percentage.
9 Betaling.
9.1 De Transactiefee is verschuldigd op het moment van de Transactie en/of op het moment van realisatie van de nagestreefde doelen.
9.2 Voor het passeren van de Transactie zal Opdrachtgever de factuur van BP op eerste verzoek van BP beoordelen en schriftelijk accorderen.
9.3 Opdrachtgever zal het aan BusinessPartners verschuldigde onmiddellijk na ondertekening van de Transactie aan BP voldoen.
9.4 Indien de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig blijkt, is BP te allen tijde gerechtigd, ook na de Werkzaamheden gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een naar het oordeel van BP afdoende zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van betalings- en andere verplichtingen van Opdrachtgever, of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
9.5 Betalingen dienen per omgaande te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
9.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is zij in verzuim zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn. Vanaf de datum van opeisbaarheid is BP gerechtigd aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen. BP is tevens gerechtigd de Werkzaamheden vanaf de datum van opeisbaarheid op te schorten dan wel enige overeenkomst te ontbinden.
9.7 Is Opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van haar verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten alsmede de verschuldigde griffierechten. BP is tevens gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden vanaf de datum van het tekortschieten door Opdrachtgever.
10 Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring.
10.1 BP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende of verband houdende met de Opdracht, de Transactie en het uitvoeren van de Werkzaamheden, inclusief publicaties op het internet, tenzij deze te wijten zou zijn aan in rechte bevestigde grove schuld of opzet van BP.
10.2 De totale, gecumuleerde aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van in rechte bevestigde grove schuld of opzet van BP bij de uitvoering van de Werkzaamheden of door enig onrechtmatig handelen (ongeacht of deze schade samenhangt met een of verscheidene gebeurtenissen), is beperkt tot de werkelijk geleden en in uiterste instantie in rechte bevestigde aangetoonde schade, echter nimmer overstijgende een bedrag gelijk aan de vanwege de betreffende Opdracht door BP in de 12 maanden voorafgaande aan de (laatste) tekortkoming gedeclareerde Honorarium of Transactiefee.
10.3 De Opdrachtgever vrijwaart BP van alle aansprakelijkheid voor enige schaden, claims, verliezen of kosten welke direct of indirect zijn ontstaan in verband met de Transactie of BP’s betrokkenheid hierbij, uitgezonderd indien in rechte is komen vast te staan dat bedoelde schaden, claims, verliezen of kosten het directe gevolg zijn van BP’s grove schuld of opzet. Deze vrijwaring laat onverlet alle andere rechtsmiddelen die BP zowel contractueel als wettelijk ter beschikking staan.
10.4 Indien en zodra in het kader van de Transactie een (mogelijke) claim of aanspraak van een derde bij BP wordt ingediend of bekend wordt, zal BP Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren. BP zal geen aansprakelijkheid aanvaarden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Opdrachtgever.
10.5 Indien en zodra in het kader van de Transactie een (mogelijke) claim of aanspraak van een derde wordt ingediend of bekend wordt bij Opdrachtgever, welke zou kunnen leiden tot een claim of aanspraak jegens BP, informeert Opdrachtgever BP daarover onmiddellijk. Opdrachtgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden of een schikking treffen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van BP.
11 Toepasselijkheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, Opdrachtbrieven, Werkzaamheden, Transacties en overeenkomsten met BP. In geval van conflicterende bepalingen tussen de Algemene Voorwaarden en een Opdrachtbrief, zal de betreffende bepaling uit de Opdrachtbrief van toepassing zijn.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden genieten voorrang boven andere eventueel door Opdrachtgever of derden te hanteren voorwaarden.
11.3 Opdrachtgever garandeert door het ondertekenen van een Opdrachtbrief dat hij de economische en juridische eigendom heeft van de in het kader van de Transactie aan te bieden zaken en gerechtigd is deze aan te bieden. Op verzoek van BP overlegt Opdrachtgever de documenten waaruit zijn bevoegdheid van handelen blijkt.
11.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle directe, indirecte, materiële en immateriële gevolgen indien door Opdrachtgever geleverde zaken documenten informatie en/of handelen door Opdrachtgever niet conform de waarheid of de wet zijn.
11.5 Op de Opdracht, Opdrachtbrief en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.6 Partijen zullen alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdend met de Opdracht, de Werkzaamheden en of de Transactie in overleg trachten op te lossen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen. Indien een voor beide partijen bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

MEER WETEN?

Direct contact

Pleun Bakker | +31(0)6 54 31 52 72