Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen?

U bent er steeds meer mee bezig, of u heeft de beslissing genomen: we gaan het bedrijf verkopen. Een gewichtige beslissing, waar vaak een (bewogen) carrière als ondernemer aan vooraf ging.

Omdat de verkoop van uw bedrijf een eenmalige zaak is, met een aanzienlijke impact voor uzelf en anderen, is het belangrijk dat het verkoop proces optimaal is voorbereid en optimaal verloopt; elk verkooptraject van ieder bedrijf is uniek en het verloop is vooraf niet exact voorspelbaar.

Bij het verkopen van een bedrijf onderscheiden we de volgende fases:

De beslissing gaat vallen: bedrijf verkopen!

Bent U er zelf klaar voor ? Is uw onderneming er klaar voor? Welke strategie kiest u, wie worden intern en extern betrokken? Hoe zal het bedrijf functioneren na een exit ? Is een gefaseerde overdracht van de onderneming te prefereren? Wat gaat het bedrijf bij verkoop opbrengen? Hoe wordt dit – ook voor u persoonlijk – fiscaal -juridisch optimaal gestructureerd? Hoe vinden we een geschikte koper? Voordat u de beslissing daadwerkelijk neemt is het zaak dat u – en uw bedrijf – er klaar voor zijn.

We zijn er klaar voor ! En we staan klaar voor u. Als Businesspartners.

We bespreken de stand van uw bedrijf en we stippelen een strategie uit, samen met u,

de eerste stap is:

Alvorens we het verkooptraject opstarten wilt u de waarde van uw bedrijf weten, en wat de mogelijke opbrengst bij verkoop van het bedrijf is. U leest het goed; waarde en opbrengst van een onderneming zullen verschillen, en de feitelijke opbrengst voor u is de netto resultante van de koopprijs na verrekeningen. We maken een heldere bedrijfswaardering in lijn met de performance van uw bedrijf in de markt. En continue up to date.

BusinessPartners presenteert uw bedrijf anoniem in de bedrijvenmarkt. Anonimiteit is high priority, zowel binnen als buiten uw bedrijf. Potentiele kopers willen de naam en bijzonderheden van uw bedrijf. Uitsluitend na ondertekende NDA ( en na afweging met u) ontvangt een kandidaat koper het Verkoopmemorandum dat BusinessPartners met zorg met u heeft samengesteld met de relevante gegevens over uw bedrijf, echter zonder gevoelige info. Wij houden het Verkoopmemorandum continue up to date

Welke kandidaat-koper is een geschikte koper? Een MBI kandidaat of een strategische koper? Welke affiniteit is er tussen u en een kandidaat, persoonsmatig, bedrijfsmatig? Krijgt hij de financiering rond? Is de kandidaat willens en/of in staat uw onderneming vanaf leveringsdatum succesvol voort te zetten? Hoe lang zal een transitie periode zijn en in welke vorm? Is een overdracht van < 100% aandelenbelang gewenst, in combinatie met meerwaarde creatie in samenwerking met koper de komende jaren?

Als uitgewisselde info daartoe aanleiding geeft volgt een kennismaking; meestal een gesprek tussen u en de kandidaat-koper op uw bedrijf, om te verkennen of partijen en hun bedrijven bij elkaar passen, en wat zij zich bij een overname voorstellen. Dit kan leiden tot onderhandelingen over de overnameprijs en de condities van de overdracht van uw bedrijf, meestal zijn in deze fase de wederzijdse adviseurs hierbij betrokken, met reden, want goed onderhandelen – en het goed vastleggen ervan – heeft vergaande gevolgen.

Als u en kandidaat-koper het in principe eens zijn over de onderhandelde condities van de voorgenomen verkoop van uw bedrijf en met elkaar tot de deal willen komen, zal dit vastgelegd worden in een intentieovereenkomst, ook wel LOI (Letter of Intent) genoemd. De LOI is een voorloper op de koopovereenkomst, het heeft contractuele waarde: als aan de voorwaarden is voldaan zal de deal plaatsvinden. In de LOI staan vaak ontbindende voorwaarden: de door verkoper verstrekte info moet kloppen en koper moet de financiering rondkrijgen. Omdat beide partijen kosten maken en zich voorbereiden op de bedrijfsovername wordt een exclusiviteitsperiode afgesproken. Businesspartners stelt de LOI op namens u als verkoper of beoordeelt het door koper aangeboden intentieovereenkomst in uw belang. Ook huurovereenkomsten, samenwerkingscontracten, Achtergestelde Lening, Earn Out kunnen reeds voorbereid worden in deze intentiefase.

De financiering van de overnamesom is een voorwaarde voor de voorgenomen koop van uw bedrijf. Hetzij via een bank die kritisch beoordeelt, hetzij via externe financiering, idem, hetzij (deels) uit eigen middelen van de koper, idem. Het is daarom van belang dat de structuur van de transactie en bijhorende financiële informatie inclusief waardering van over te dragen materiele activa die mede als zekerheid kunnen dienen professioneel in kaart zijn gebracht door uw bedrijfsovername adviseur.

Koper moet zich ervan vergewissen dat de verstrekte informatie over uw bedrijf klopt en volledig is. Het boeken- en bedrijfsonderzoek wordt uitgevoerd door de accountant van koper bij uw accountant. De uitkomst van het DD is bepalend voor de voortgang van de bedrijfsovername en de financiering. Bij constatering van afwijkingen zullen partijen en met name hun adviseurs meestal in goed overleg de gevolgen van afwijking bespreken en vertalen naar een bijstelling in de koopovereenkomst.

De closing vindt plaats bij een notaris ( bij aandelentransactie. ) ,voorafgegaan door de laatste onderhandelingen en het bereiken van akkoord over de koopovereenkomst en overige overeenkomsten die ondertekend worden en vastgelegd door de notaris. U realiseert zich : je bedrijf verkopen doe je maar 1 x! Ook wij hebben er weer mogen bijdragen aan een geslaagde bedrijfsovername en we hopen op een mooie review van u!

MEER WETEN?

Direct contact

Pleun Bakker | +31(0)6 54 31 52 72