Bedrijfswaardering

De waarde van uw bedrijf is waarschijnlijk bepalend of u de beslissing neemt uw bedrijf daadwerkelijk te verkopen. BusinessPartners vervaardigt een heldere bedrijfswaardering van het te verkopen bedrijf of van een aan te kopen bedrijf.

Als u erover denkt uw bedrijf te koop te laten aanbieden in de MKB bedrijvenmarkt door een ervaren bedrijfsovername adviseur zult u zich afvragen: is mijn onderneming klaar voor verkoop, en wat is mijn bedrijf waard? U wenst daarbij een goede transactie voor uzelf en voor uw medewerkers.

BusinessPartners Bedrijfsbemiddeling waardeert alle bedrijven in de MKB bedrijvenmarkt, sinds 2000.

Bedrijfswaardering: wat is de waarde van mijn bedrijf bij een bedrijfsovername?

De waarde van uw bedrijf wordt (helaas) niet bepaald door uw wensen maar door de economische waarde van het bedrijf in de MKBedrijvenmarkt. Die waarde zal daarom vastgesteld moeten worden door een ervaren valuator, die op basis van de nodige ervaring beschikt over de technische kennis en kennis van de bedrijvenmarkt.

De bedrijfswaardering van een onderneming in het perspectief van een bedrijfsoverdracht, een bedrijfsovername of een fusie/ joint venture wordt  vakkundig vervaardigd door BusinessPartners. We toetsen de technische uitkomst van de bedrijfswaardering met de actuele bedrijfswaarde in de branche met inachtneming van de parameters in de actuele MKB bedrijvenmarkt. De bedrijfswaarde die BusinessPartners naar beste weten en kunnen heeft berekend is indicatief. De uiteindelijke verkoopprijs van de onderneming zal veelal van de doorgerekende uitkomst van bedrijfswaardebepaling verschillen.

Bedrijfswaardering: optimalisatie en normalisatie ?

BusinessPartners optimaliseert en normaliseert de balanswaarde en de bedrijfsresultaten van de onderneming. Dit doen we door in overleg met u te bepalen welke reële waarde aan de materiele vaste activa op uw balans kan worden toegekend. Uw accountant heeft enthousiast afgeschreven op zaken als machines, inventaris en auto’s. De boekwaarde is vrijwel altijd aanzienlijk lager dan de economische waarde van de materiele vaste activa op uw balans. Dat laten we zien in de genormaliseerde balans van de onderneming.

Omzet, inkoop, kosten en de bedrijfsresultaten worden eveneens genormaliseerd. Bijvoorbeeld, kosten die niet (geheel) aan de exploitatie zijn gerelateerd kunnen aan het bedrijfsresultaat worden toegevoegd. Dat heeft direct invloed op de genormaliseerde cashflow en daarom op de uitkomsten van de bedrijfswaardering.. Ook hier dient realistisch mee omgegaan te worden. Potentiële kopers van uw bedrijf zullen hier extra kritisch naar kijken.

Vervolgens worden de prognoses van de te verwachten omzet, inkoop en de bedrijfskosten uitgebreid met u geanalyseerd. De gedetailleerde en glasheldere bedrijfswaardering die BusinessPartners u aanbiedt en uitgebreid toelicht vormt voor u de basis om een verstandige beslissing op een verstandig moment te nemen: ga ik mijn bedrijf verkopen?

Updates bedrijfswaardering?

Updates van de bedrijfswaardering zijn vrijwel altijd nodig, bijvoorbeeld als de nieuwe jaarcijfers uit zijn gekomen, als er nieuwe handelscontracten zijn afgesloten. BusinessPartners vervaardigt de bedrijfswaardering voor een faire vergoeding. De updates, die in elk geval jaarlijks nodig zijn en tussentijds gewenst zijn wanneer zich veranderingen voordoen die de resultaten en waardes beïnvloeden, worden gratis up to date gehouden.

Fair Market Value?

U wilt uw bedrijf verkopen. Logischerwijs hebben we daar een koper voor uw bedrijf bij nodig, die bereid is – en in staat is – een voor u – en voor de koper – acceptabele koopprijs voor uw onderneming te betalen. (Daarbij moeten de overige condities uiteraard eveneens acceptabel voor u zijn). De koopprijs ligt normaliter in de orde van grootte van de vakkundig berekende Fair Market Value ofwel de redelijke marktwaarde van het bedrijf. Vrijwel altijd is een bank of externe financier bij de bedrijfsovername betrokken. Die moet de koopprijs ook als redelijk waarderen. Hierbij is de begeleiding van een ervaren bedrijfsovername specialist zeer gewenst, een specialist die de MKB bedrijvenmarkt begrijpt.

BusinessPartners berekent de Fair Market Value van het door u te verkopen bedrijf via meerdere waarderingstechnieken.

Cash & debt free

Meestal wordt het bedrijf op cash & debt free basis overgedragen. Dat houdt in dat de overtollige cash bij verkoper blijft en dat rentedragende vorderingen en schulden dienen te worden verrekend. Dit wordt in de bedrijfswaardering aangegeven, met nadruk op rentedragend. De uiteindelijke verkoopprijs wordt ook bepaald door de onderhandelingen die voorafgaan aan de bedrijfsovername.

Terugverdientijd?

De kandidaat koper zal de koopprijs van de betreffende onderneming binnen een acceptabele periode moeten terugverdienen uit de free cash flow. De free cashflow is het geldbedrag dat overblijft van de omzet na:

  • inkoop
  • kosten
  • belasting
  • aflossingen
  • rente en investeringen
  • fiscale afschrijving, die immers geen werkelijke uitgave is.Gemiddeld wordt een terugverdientijd van 4,5 jaar toegepast.

Voor strategische kopers, partijen die synergie of schaalvoordeel halen uit de koop van uw bedrijf heeft uw onderneming een strategische waarde. De waarde die de verkoopprijs van het bedrijf bij bedrijfsovername ten goede komt.

Methodiek bedrijfswaardering?

Bij de bedrijfswaardebepaling van een te kopen of te verkopen bedrijf worden de volgende waarderings methodieken gebruikt:

Rentabiliteitswaarde

Bij de Rentabiliteitswaarde methode wordt het eigen vermogen genormaliseerd naar een intrinsieke balanswaarde. Daarnaast worden de bedrijfsresultaten door BusinessPartners genormaliseerd, gewogen en gemiddeld. BusinessPartners verdisconteert in een bedrijfswaardering bij de rentabiliteitswaarde berekening de resultaten van de voorgaande 3 boekjaren. Tevens ook de verwachting van het huidige boekjaar en neemt ook de genormaliseerde, gewogen en gemiddelde verwachtingen van de komende 5 jaren. Uiteraard in nauw overleg met u als de huidige ondernemer.

DCF – Discounted Cashflow methode

De DCF – Discounted Cashflow methode wordt door veel deskundigen gezien als de bedrijfswaardering die leidt tot de meest realistische waarde van de onderneming. De Discounted Cash Flow bedrijfswaardebepaling (DCF) is gebaseerd op de verwachte free cash flow gedurende de komende 5 a 10 jaren. Deze kasstromen moeten door het management van en door BusinessPartners degelijk worden onderbouwd. De cash flow wordt per jaar verdisconteerd tegen een factor die de jaarlijkse kosten van vermogen weergeeft. De Weighed Average Cost of Capital ofwel WACC. De free cashflows worden door BusinessPartners in samenspraak met u onder de loep genomen. Dit omdat redelijke prognoses voor de komende 5-10 jaar hierbij essentieel zijn. De som van de via deze vermogens kostenvoet verdisconteerde cash flows. Plus een eindwaarde die daarnaast leidt tot een goed te verdedigen waarde van het bedrijf.

De Discounted Cashflow methode ziet per definitie op de toekomst. Daardoor worden kasstromen wel genormaliseerd, maar niet gewogen en gemiddeld.

Vergoeding?

De bedrijfswaardering vervaardigt BusinessPartners op basis van een redelijke vergoeding. Zie ook tarieven en vergoedingen.

Updates worden daarom kosteloos uitgevoerd. Bedrijfswaardering on-line is zeer wel mogelijk tegen een gereduceerd tarief.

Laat BusinessPartners u adviseren.
Vraag geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan

KENNISMAKEN OVER BEDRIJFVERKOOP